Wczytuję dane...
RODO, Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Posciel.biz Grzegorz Cyuńczyk z siedzibą przy ul. Usługowej 4 w Zaściankach przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (odbiorca/nazwa firmy, numer PESEL/NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

 • imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (odbiorca/nazwa firmy, numer PESEL/NIP) – w przypadku odbioru osobistego.

Dane te są pozyskiwane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Posciel.biz Grzegorz Cyuńczyk, ul. Usługowa 4, 15-522 Zaścianki, jest Grzegorz Cyuńczyk.

 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Administrator Danych Osobowych Posciel.biz Grzegorz Cyuńczyk, ul. Usługowa 4, 15-522 Zaścianki lub pocztą elektroniczną email: ado@posciel.biz.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj, w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą w celu:

   • otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych) za pośrednictwem newslettera, w tym o promocjach i ofertach specjalnych,

   • obsługi zgłoszeń kontaktowych i zapytań o produkty,

   • zakładania i zarządzania Twoim kontem Użytkownika.

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, w oparciu o przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w celu:

   • realizacji zamówień w tym: składania i zarządzania zamówieniami oraz kontem Użytkownika, dokonywania płatności, doręczania przesyłek, windykacji należności,

   • kontaktowania się w celu realizacji zamówień, zgłoszeń i reklamacji.

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, w oparciu o konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu:

   • dokonywania rozliczeń podatkowych i rachunkowych,

   • realizacji innych wymaganych przepisami prawa czynności w stosunku do uprawnionych organów.

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w celu:

   • monitorowania Twojej aktywności obejmującej np. wyszukiwane słowa kluczowe, zawartość koszyka, źródło odwiedzin itp., prowadzenia analiz wykorzystania platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,

   • organizacji programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych.

 1. Przewidywany okres przetwarzania danych osobowych wynosi:

  • 3 miesiące na potrzeby:

   • obsługi zgłoszeń kontaktowych i zapytań o produkty,

  • od rozpoczęcia subskrypcji do momentu wypisania się z newslettera na potrzeby:

   • otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych) za pośrednictwem newslettera, w tym o promocjach i ofertach specjalnych,

   • od rejestracji konta Użytkownika do momentu jego na potrzeby:

   • zakładania i zarządzania Twoim kontem Użytkownika,

   • monitorowania Twojej aktywności obejmującej np. wyszukiwane słowa kluczowe, zawartość koszyka, źródło odwiedzin itp., prowadzenia analiz wykorzystania platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,

   • organizacji programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych.

   • realizacji zamówień w tym: składania i zarządzania zamówieniami oraz kontem Użytkownika, dokonywania płatności, doręczania przesyłek, windykacji należności,

   • kontaktowania się w celu realizacji zamówień, zgłoszeń i reklamacji,

  • od momentu złożenia zamówienia do momentu realizacji obowiązków prawnych na potrzeby:

   • dokonywania rozliczeń podatkowych i rachunkowych

   • realizacji innych wymaganych przepisami prawa czynności w stosunku do uprawnionych organów.

 1. Dane osobowe udostępniane są pracownikom oraz podmiotom obsługującym i utrzymującym infrastrukturę sprzętowo-programową Posciel.biz Grzegorz Cyuńczyk. Dodatkowo w przypadku złożenia zamówienia Twoje dane mogą być także udostępnione podmiotom realizującym doręczenia przesyłek, operatorom płatności elektronicznych, windykatorom oraz uprawnionym prawnie organom administracji podatkowej i innym.

 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Definicje:

a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Posciel.biz Grzegorz Cyuńczyk posługujący się numerem Regon: 200327597 oraz numerem NIP: 9661581659, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki , z siedzibą ul. Usługowa 4, 15-522 Zaścianki i adresem korespondencyjnym ul. Usługowa 4, 15-522 Zaścianki, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za

pośrednictwem Serwisu,

b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.posciel.biz,

c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą

ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub

konfiguracji usługi.

3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

- czas nadejścia zapytania,

- kod żądania http,

- kod odpowiedzi http,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.