Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia

Zasady składania Zamówień (wyciąg z Regulaminu Sprzedaży)

§ 2 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży.

2. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.

3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:

a) nazwiska i imiona,

b) numer telefonu,

c) adres poczty elektronicznej e-mail,

d) adres do wysyłki.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub Konsumentów chcących otrzymać fakturę imienną, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić chęć otrzymania faktury przed zawarciem umowy sprzedaży, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu dostawy Zamówienia oraz dodatkowo wskazać następujące dane:

a) nazwę firmy (lub imię i nazwisko w przypadku faktury imiennej),

b) numer NIP/PESEL,

c) adres firmy (adres dostawy w przypadku faktury imiennej).

4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7. Ochrona danych osobowych.

5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.

6. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 oraz sobotę od 10:00 do 15:00.

7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.

8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.

9. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale 3. Warunki płatności.

10. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim. Informacje o dostępnych

sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale 4. Warunki dostawy.

11. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5. Reklamacje.

12. Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.